Journals

 • Zdravotnícke listy

  Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov.


  Edičné série: Ošetrovateľstvo; Fyzioterapia; Laboratórna medicína; Verejné zdravotníctvo


  Periodicita vydávania: štvrťročne


  Časopis uverejňuje:  • pôvodné práce,

  • prehľadové referáty a

  • recenzie odbornej literatúry, ktoré sa vyznačujú aktuálnosťou a obsahovou relevantnosťou.


   


  Časopis je indexovaný v databázach SCOPUS, EBSCO, DOAJROAD, Bibliographia medica Slovaca a CiBaMed.


  ISSN 1339-3022 (tlačené vydanie)


  ISSN 2644-4909 (online vydanie)


  Registrácia MK SR pod číslom EV 4755/13


  Redakcia prijíma rukopisy v slovenskom, českom a anglickom jazyku, ktoré sa stávajú subjektom recenzného konania minimálne dvoch nezávislých recenzentov. Časopis používa dvojito zaslepený typ recenzného konania. V priebehu recenzného konania sa editori zaväzujú udržiavať v tajnosti informácie o autorstve posudzovaného príspevku pred recenzentmi  a naopak.


  Rukopis je možné zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: zdravotnicke.listy@tnuni.sk 


  Časopis nemá poplatky za podanie ani za spracovanie rukopisu. Časopis ponúka priestor na reklamu a sponzorovanie časopisu, a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Redakcia a vydavateľ majú právo odmietnuť reklamu alebo sponzorstvo, a to z akéhokoľvek dôvodu. Redakcia aj vydavateľ zaručujú, že edičná a reklamná činnosť sú na sebe nezávislé a zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces.


  Jedná sa o časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že všetok obsah je voľne dostupný užívateľovi alebo jeho inštitúcii bezplatne. Užívatelia môžu čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, alebo ich používať na akýkoľvek iný zákonný účel, bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora. Toto stanovisko je v súlade s definíciou otvoreného prístupu BOAI.


  Autorské práva a licencie: Autori, ktorí v tomto časopisom publikujú súhlasia s nasledujúcimi podmienkami: 1. Autori si ponechávajú autorské práva a udeľujú právo časopisu na prvé publikovanie s prácou súčasne licencovanou pod licenciou Creative Commons Attribution License (CC BY-NC 4.0), ktorá umožňuje ostatným zdieľať prácu s potvrdením autorstva práce a úvodné publikovanie v tomto časopise. 2. Autori môžu uzavrieť samostatné, dodatočné zmluvné dojednania pre nevýhradnú distribúciu publikovanej verzie diela  s potvrdením o jeho počiatočnej verzii  publikovanej v časopise Zdravotnícke listy.

 • Nova Biotechnologica et Chimica

  Nova Biotechnologica et Chimica provides a forum for the publication of original papers in in all branchies of biotechnology as well as chemistry in living sytems. Scientific papers dealing with molecular biology, microbiology, biochemistry, genetics, bioinformatics, ecology, and other scientific disciplines, related to living organisms, their components, and applications will be especially appreciated.


  Why subscribe and read


  The objectives are to report on the latest research achievements and to disseminate the articles freely for scientific community.


  Why submit  • Fast peer review and objective decision

  • Individualized support and guidance from experienced editors

  • Unrestricted access of published works for all users due to the open access model

  • No publication fee

  • Export of articles to a large number of abstracting and indexing services, citation indexes, and discovery services

 • Acta Metallurgica Slovaca

  Journal publishing scientific articles about: Metallurgy and Metallurgical Engineering, Material Science, Metals and Alloys