THERMODYNAMIC ANALYSIS OF INTERFACIAL REACTION SiN SiC/Mg MATRIX COMPOSITES

Main Article Content

Shu Ge Yang
Kun Xia Wei
Wei Wei
Gui Hong Geng
Hui Wang
Jing Hu

Article Details

Section
Research papers